The Pastor As Nourisher

The Pastor As Nourisher

Sermon Text: 2 Timothy 4:2 NASB